ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tartalom

1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?…………………………………………………………………………………………………………… 1
2. ADATKEZELŐ ADATAI ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALON? ………………………………………………… 2
4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?………………………………………………………………………………….. 3
5. ÉRTESÍTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG …………………………………………………………………………………… 5
6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS…………………………………………………………………………………………. 6
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

1. Mi a tájékoztató célja?

A Weiss Manfréd  Vasművek Korlátolt Felelősségű Társaság mint a https://www.weissmanfred.hu/ valamint https://www.weissmanfred.hu/ domain név alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót
abból a célból fogadja el, hogy szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek
képviselői (a továbbiakban: Érintettek, Álláshirdetésre jelentkezők) részére minden lényeges
információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik
gyakorlásában.
A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament
és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
20. §-a.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt
megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2)
bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

Név Weiss Manfréd Vasművek Korlátolt Felelősségű Társaság
Weboldal https://www.weissmanfred.hu/
Cégjegyzékszám 01-09-462313
Székhely 1211 Budapest, Öntöde utca 2-12.
Adószám 12064672-2-43
E-mail info@weissmanfred.hu
Telefonszám (1) 420 8404, (1) 276 0043

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket
a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

3.1. Kapcsolatfelvétel és megrendelés weboldalon keresztül

Az Adatkezelővel weboldalon is fel lehet venni a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez és a
megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben az Érintett megrendelésről való tájékoztatás kérése céljából veszi fel a kapcsolatot az
Adatkezelővel, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
(GDPR 6. cikk (1) b).
Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az
Adatkezelő és a megrendelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy
a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött
szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt
képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem
állapítható meg, mert munkaköri kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni
személyes adatait ebből a célból.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok begyűjtését követően a tényleges, vagy lehetséges későbbi üzleti kapcsolat
fennállásáig, vagy a megrendelés teljesítésétől számított 8 évig, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése
alapján

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában és papír alapon egyaránt.

3.2. Álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezelések

Weboldalunkon keresztül lehetőség van a „Karrier” menüpont alatt jelentkezni különböző
álláshirdetéseinkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1)
b).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A cél megvalósulásáig; a felvételi folyamat lezárását követően az önéletrajzok törlésre kerülnek

3.2.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában és papaír alapon egyaránt.

4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint
jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás
kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő
elérhetőségeire tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a
személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az
Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés
ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan
adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve
megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága
vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az
Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap –
tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti,
döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs
önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni.
Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés
igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az
Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és
panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket
akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk
ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást
nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára
tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.
Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja
személyazonosságát.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a
NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés
bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés
megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket
díjmentesen biztosítjuk.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
– figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján
történő intézkedést.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

6.1. Weboldal szolgáltatásaival összefüggésben

Ha az Érintett a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokhoz személyes adatokat ad meg, az
Adatkezelő tárhely-szolgáltatója, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni ezekhez. Az adatfeldolgozó
adatai az alábbiak:
Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely, telephely, cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
E-mail: info@sybell.hu
Telefonszám: +36 1 707 6726

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett
által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34.
cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.5. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a
módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a
Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon
azokat kifejezetten elfogadja.
Hatályos: 2018-08-13

Adatkezelő: Weiss Manfréd Vasművek Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi 2020